Akademik, prof.dr.sci. MLADEN TRKOVNIK, rođen je 17.10.1933. u Zagrebu, RH.

1940 – 1949 – Osnovna škola, Konjic, Niža gimnazija, Konjic
1949 – 1953 – Viša gimnazija, Mostar
1952 – 1958 – Studirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Odsjek prirodno-matematički, grupa kemija
1958 – Diplomirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu – Odsjek kemija
1960 – Doktorirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu pod mentorstvom prof. dr. Mladena Deželića
1958 – 1962 – Asistent na predmetu Organska kemija kod akademika Mladena Deželića, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Odsjek kemija
1962 – Izabran za docenta za predmet Organska kemija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu – Odsjek kemija
1967 – Izabran za vanrednog profesora za predmet organska kemija
1968 – Izabran za šefa Katedre za organsku kemiju i biokemiju na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
1971 – 1992 – Prelazi na Tehnološki fakultet u Banja Luci i tamo zasniva naučno-istraživački rad
1980 – Izabran za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
1986 – Izabran za redovnog člana Akademije nauka Bosne i Hercegovine
1994 – Izabran za redovnog profesora organske kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu
1994 – 2004 – Znanstveni savjetnik na Istraživačkom institutu Tvornice lijekova PLIVA D.D. Zagreb

 

Područje naučnog rada se može podijeliti u nekoliko segmenata

– Sinteze novih organskih spojeva u području kemije kumarina sa potencijalnom fiziološkom aktivnošću
– Izolacije i identifikacije organskih spojeva iz biljnog materijala
– Polarografska i spektrofotometrijska istraživanja nekih organskih spojeva

 

Naučni rad

– Prva specijalizacija iz organske kemije u području sinteza heterocikličkih spojeva kod prof. dr. Ericha Ziegler-a – Univerzitet u Gracu, Austrija
– Radio na sintezama novih spojeva sa antimikroionom i antivirusnom aktivnošću, Tvornica lijekova PLIVA, Zagreb
– Realizirao osam patenata i objavio tri znanstvena rada za vrijeme rada u Tvornici lijekova PLIVA, Zagreb
– 1982., 1985. i 1993. g. boravio u Heidelbergu, SR Njemačka u svojstvu gostujućeg profesora u Njemačkom saveznom centru za rak (Deutsches Krebsforschungszentrum), gdje je radio na sintezama novih kumarinskih spojeva sa potencijalnom antitumorskom aktivnošću
– Najveći broj naučnih radova publicirao u eminentnim naučnim časopisima kao što su: Journal of Heterocyclic Chemistry, Moleculls, Organic Synthetic et Procedures International, Liebigs Annalen der Chemie, Monatshefte für Chemie…

Odgovori